Dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację Modernizacji

W postępowaniu na wybór Wykonawcy na realizację zadania obejmującego Modernizację procesu technologicznego instalacji spalania odpadów MD-Proeco w Bydgoszczy wpłynęły dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

1. Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K.
2. Konsorcjum firm UNISERV-PIECBUD S.A., IOS THERMEX Sp. z o.o., UNISERV BUDOWNICTWO S.A.
Wszystkie wnioski zostały złożone w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Zgodnie z pkt. VII Ogłoszenia o zamówieniu, ocenie podlegają wiedza i doświadczenie oferentów. Na podstawie załączonych do wniosku wykazu wykonywanych robót, Zamawiający dokonał następującej oceny wniosków:

1. Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K. – 3 punkty
2. Konsorcjum firm UNISERV-PIECBUD S.A., IOS THERMEX Sp. z o.o., UNISERV BUDOWNICTWO S.A. – 1 punkt
Po przeprowadzonej weryfikacji oraz ocenie złożonych przez Wykonawców wniosków, postanawia się dopuścić do etapu składania ofert:
1. Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K.
2. Konsorcjum firm UNISERV-PIECBUD S.A., IOS THERMEX Sp. z o.o., UNISERV BUDOWNICTWO S.A.

Informacja o zmianie terminu składania wniosków.

Informacja o zmianie terminu składania wniosków
MD-PROECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz informuje, iż zmianie ulega termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu na „Modernizację procesu technologicznego instalacji spalania
odpadów MD-Proeco w Bydgoszcz” („Wniosek”)
Zamawiający przedłuża czas na składanie Wniosków do dnia 14 maja 2018 r. godz. 15.00.
Punkt VI Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie jak niżej:
Miejsce i termin składania wniosków
1. Wniosek w oryginale wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14.05.2018, godz.
15:00 w sekretariacie spółki MD-Proeco Sp. z.o.o. ul. Wojska Polskiego 65, lub
przesłać w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@mdproeco.pl
2. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający pozostawi bez
rozpoznania.
3. Zmiana wniosku lub wycofanie wniosku jest dopuszczalne pod warunkiem pisemnego
poinformowania Zamawiającego o wycofaniu wniosku lub zmianie

Modernizacja procesu technologicznego instalacji spalania odpadów MD-Proeco w Bydgoszczy

Informacja o zmianie terminu składania wniosków
MD-PROECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz informuje, iż zmianie ulega termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu na „Modernizację procesu technologicznego instalacji spalania
odpadów MD-Proeco w Bydgoszcz” („Wniosek”)
Zamawiający przedłuża czas na składanie Wniosków do dnia 14 maja 2018 r. godz. 15.00.
Punkt VI Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie jak niżej:
Miejsce i termin składania wniosków
1. Wniosek w oryginale wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14.05.2018, godz.
15:00 w sekretariacie spółki MD-Proeco Sp. z.o.o. ul. Wojska Polskiego 65, lub
przesłać w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@mdproeco.pl
2. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający pozostawi bez
rozpoznania.
3. Zmiana wniosku lub wycofanie wniosku jest dopuszczalne pod warunkiem pisemnego
poinformowania Zamawiającego o wycofaniu wniosku lub zmianie
20180425_BYDGm_EPC_Ogłoszenie o zamówieniu
20180425_BYDGm_EPC_Wniosek o dopuszczenie Zal1
20180425_BYDGm_EPC_Wniosek o dopuszczenie