Dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację Modernizacji

W postępowaniu na wybór Wykonawcy na realizację zadania obejmującego Modernizację procesu technologicznego instalacji spalania odpadów MD-Proeco w Bydgoszczy wpłynęły dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

1. Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K.
2. Konsorcjum firm UNISERV-PIECBUD S.A., IOS THERMEX Sp. z o.o., UNISERV BUDOWNICTWO S.A.
Wszystkie wnioski zostały złożone w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Zgodnie z pkt. VII Ogłoszenia o zamówieniu, ocenie podlegają wiedza i doświadczenie oferentów. Na podstawie załączonych do wniosku wykazu wykonywanych robót, Zamawiający dokonał następującej oceny wniosków:

1. Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K. – 3 punkty
2. Konsorcjum firm UNISERV-PIECBUD S.A., IOS THERMEX Sp. z o.o., UNISERV BUDOWNICTWO S.A. – 1 punkt
Po przeprowadzonej weryfikacji oraz ocenie złożonych przez Wykonawców wniosków, postanawia się dopuścić do etapu składania ofert:
1. Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K.
2. Konsorcjum firm UNISERV-PIECBUD S.A., IOS THERMEX Sp. z o.o., UNISERV BUDOWNICTWO S.A.