Informacja o zmianie terminu składania wniosków.

Informacja o zmianie terminu składania wniosków
MD-PROECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz informuje, iż zmianie ulega termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu na „Modernizację procesu technologicznego instalacji spalania
odpadów MD-Proeco w Bydgoszcz” („Wniosek”)
Zamawiający przedłuża czas na składanie Wniosków do dnia 14 maja 2018 r. godz. 15.00.
Punkt VI Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie jak niżej:
Miejsce i termin składania wniosków
1. Wniosek w oryginale wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14.05.2018, godz.
15:00 w sekretariacie spółki MD-Proeco Sp. z.o.o. ul. Wojska Polskiego 65, lub
przesłać w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@mdproeco.pl
2. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający pozostawi bez
rozpoznania.
3. Zmiana wniosku lub wycofanie wniosku jest dopuszczalne pod warunkiem pisemnego
poinformowania Zamawiającego o wycofaniu wniosku lub zmianie